Bestuur en governance

Bestuur

Sinds 1 september 2017 is Leo Hendriks bestuurder en statutair directeur van Waterbedrijf Drenthe. Hij is voorzitter van het managementteam en verantwoordelijk voor het besturen van de vennootschap, de algemene gang van zaken, de strategie en het beleid en het overleg met de ondernemingsraad. Hij legt verantwoording af aan de aandeelhouders en raad van commissarissen van WMD.

Managementteam

WMD kent een managementteam (MT) dat bestaat uit de directeur, de bestuurssecretaris en de sectormanagers. Het MT is geen formeel orgaan van de vennootschap, maar is natuurlijk wel bepalend voor de koers en de prestaties van het bedrijf.

Mede op basis van het overleg in het MT ontwikkelt de directie het beleid, waaronder de visie en strategie van WMD. Daar waar van toepassing wordt het beleid goedgekeurd door de raad van commissarissen en de algemene vergadering van aandeelhouders. De directie en het MT zijn vervolgens verantwoordelijk voor de uitvoering van het goedgekeurde beleid.

Van links naar rechts: Vivienne Frankot, André Wierda, Leo Hendriks, Marco de Rijke, Nicole Meijeringh en Henk Brink

Het managementteam van WMD bestaat uit:

 • Leo Hendriks (directeur)
 • Nicole Meijeringh (bestuurssecretaris)
 • Henk Brink (sectormanager Strategie en Kwaliteit)
 • André Wierda (sectormanager Productie)
 • Marco de Rijke (sectormanager Distributie)
 • Vivienne Frankot (sectormanager Klant en Bedrijfsondersteuning)

Raad van Commissarissen

De raad van commissarissen (RvC) houdt toezicht op het beleid van de bestuurder en op de algemene gang van zaken binnen WMD. De RvC adviseert de bestuurder en richt zich altijd naar het belang van de vennootschap. De RvC is tevens verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren.

Voorzitter: vacature

Drs. A.J. (Arjen) Mewe

Plaatsvervangend voorzitter RvC, voorzitter Remuneratiecommissie

Datum aftreden: 1 september 2021 (herbenoembaar)

M.B. (Monique) Visser RA

Voorzitter Auditcommissie, contactpersoon OR

Datum aftreden: 1 september 2021 (herbenoembaar)

Drs. R.W. (Reinier) Heutink

Lid Auditcommissie

Datum aftreden: 1 september 2021 (herbenoembaar)

Prof. dr. ir. L.C. (Luuk) Rietveld

Datum aftreden: 1 september 2021 (herbenoembaar)

Commissies van de RvC

De RvC heeft twee permanente commissies: de remuneratiecommissie en de auditcommissie.

Auditcommissie

De auditcommissie bestaat uit twee leden van de RvC en controleert en beoordeelt onder andere het financiële verslaggevingsproces van de vennootschap alsmede het accountantsonderzoek ter voorbereiding van de behandeling in de RvC-vergaderingen.

 • M.B. (Monique) Visser RA (voorzitter)
 • Drs. R.W. (Reinier) Heutink

Remuneratiecommissie

De remuneratiecommissie bestaat uit twee leden van de RvC en heeft een voorbereidende taak over het te voeren bezoldigingsbeleid voor de RvC en de directeur. Daarnaast bereidt de renumeratie RvC-gespreksonderwerpen voor die betrekking hebben op governance. Een derde verantwoordelijkheid van de renumeratiecommissie is de voorbereiding van de jaarlijkse zelfevaluatie van de RvC.

 • Drs. A.J. (Arjen) Mewe (voorzitter)
 • Prof. dr. ir. L.C. (Luuk) Rietveld

Aandeelhouders

De provincie Drenthe en 11 Drentse gemeenten zijn de aandeelhouders van WMD. De aandeelhouders zijn op grond van de wet eigenaar van het drinkwaterbedrijf. Vanuit de drinkwaterwet zijn zij belast met de zorg voor een voldoende en duurzame uitvoering van de openbare drinkwatervoorziening binnen het voorzieningsgebied van WMD.

 • Provincie Drenthe (973)
 • Gemeente Aa & Hunze (64)
 • Gemeente Assen (147)
 • Gemeente Border-Odoorn (64)
 • Gemeente Coevorden (80)
 • Gemeente Emmen (234)
 • Gemeente Hoogeveen (122)
 • Gemeente Midden-Drenthe (73)
 • Gemeente Noordenveld (72)
 • Gemeente Tynaarlo (45)
 • Gemeente Westerveld (21)
 • Gemeente De Wolden (51)

Ondernemingsraad

De directie voert het overleg met de ondernemingsraad (OR). Maandelijks vindt informeel overleg plaats tussen directie en OR en circa 2 keer per jaar vergadert de OR in het bijzijn van een lid van de raad van raad van commissarissen. De OR streeft naar een zo goed mogelijk contact met de achterban.

Van links naar rechts: Robert Balsma, Alinda Langenhuizen, Arend-Jan van der Weide, Marianne Westenbrink, Ingrid Folkersma-Hazekamp, Joop Suelmann, Harry Kreeft en Hans Bunk

De OR van WMD bestaat uit:

 • Robert Balsma (ontwerper/projectleider)
 • Marianne Westenbrink (ambtelijk secretaris OR)
 • Joop Suelmann (uitvoerder/projectleider Bouwkunde)
 • Harry Kreeft (toezichthouder infra)
 • Ingrid Folkersma-Hazekamp (projectmedewerker)
 • Hans Bunk (informatie-adviseur ICT)
 • Alinda Langenhuizen (medewerker Klant)
 • Arend-Jan van der Weide (machinist)

WMD Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.