Naar inhoud

Eisen aan drinkwater

Waterkwaliteit

Drinkwater is onze eerste levensbehoefte. In weinig landen zijn de normen en de controles zo streng als in Nederland. Alle kwaliteitseisen voor kraanwater zijn vastgelegd in de Drinkwaterwet en het Drinkwaterbesluit. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) stelt de richtlijnen op.

Signaalwaarden

De drinkwaterwet stelt hoge eisen aan drinkwater. Het belang voor de volksgezondheid van schoon en betrouwbaar drinkwater is groot. Wij nemen dit heel serieus. Onze signaalwaarden  zijn nog strenger dan de wettelijke normen. Zo kunnen we op tijd actie ondernemen als dat nodig is.

Voorzorgsprincipe

De onderzoekers zijn extra voorzichtig bij nieuwe stoffen, zoals chemische stoffen of geneesmiddelen. Dan kan het mogelijke effect op de gezondheid en het bepalen van de locaties waar de stof voorkomt nog onduidelijk zijn.

Bij onzekerheid over het effect worden extra veiligheidsmarges ingebouwd. Die zijn zo bepaald dat het water een leven lang veilig gedronken kan worden.

Kwetsbare groepen

Bij het vaststellen van de eisen voor drinkwater vormen de meest kwetsbare groepen mensen het uitgangspunt. Dit zijn zwangere vrouwen, pasgeboren baby’s, ouderen en mensen met een chronische aandoening. Voor iedereen moet het kraanwater veilig en gezond zijn.

Meer informatie

Bezoek de websites van