Eisen aan drinkwater

Drinkwater is onze eerste levensbehoefte. In weinig landen zijn de normen en de controles zo streng als in Nederland. Alle kwaliteitseisen voor kraanwater zijn vastgelegd in de Drinkwaterwet en het Drinkwaterbesluit. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) stelt de richtlijnen op.

Wettelijke normen

Er is veel vastgelegd over drinkwaterkwaliteit in de wet. Voor een groot aantal stoffen is de maximaal toegestane concentratie beschreven. Maar er staat ook in hoe vaak het drinkwater moet worden gecontroleerd.

De bewaking van de volksgezondheid is het belangrijkste uitgangspunt, maar er zijn ook normen voor de geur, kleur, smaak en hardheid van het water.

Kwetsbare groepen

Bij het vaststellen van de eisen voor drinkwater vormen de meest kwetsbare groepen mensen het uitgangspunt. Dit zijn zwangere vrouwen, pasgeboren baby’s, ouderen en mensen met een chronische aandoening. Voor iedereen moet het kraanwater veilig en gezond zijn.

Bij het vaststellen van normen en richtlijnen voor drinkwater houden onderzoekers rekening met andere manieren waarop ons lichaam stoffen binnenkrijgt, bijvoorbeeld via de lucht en via voeding.

Hoe komen normen tot stand?

De richtlijnen zijn opgesteld door het ministerie van IenW. Het ministerie laat zich adviseren door wetenschappers en onderzoekers zoals de Gezondheidsraad, het RIVM en de Wereld Gezondheidsorganisatie. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) houdt toezicht op de naleving van de regels.

Voorzorgsprincipe

De onderzoekers zijn extra voorzichtig bij nieuwe stoffen, zoals chemische stoffen of geneesmiddelen. Dan kan het mogelijke effect op de gezondheid en het bepalen van de locaties waar de stof voorkomt nog onduidelijk zijn.

Bij onzekerheid over het effect worden extra veiligheidsmarges ingebouwd. Die zijn zo bepaald dat het water een leven lang veilig gedronken kan worden.

Signaalwaarden

De drinkwaterwet stelt hoge eisen aan drinkwater. Het belang voor de volksgezondheid van schoon en betrouwbaar drinkwater is groot. Wij nemen dit heel serieus. Onze signaalwaarden  zijn nog strenger dan de wettelijke normen. Zo kunnen we op tijd actie ondernemen als dat nodig is.

Het belang van schone bronnen

Het is van groot belang dat onze bronnen schoon zijn en beschermd worden tegen verontreinigingen. Iedereen heeft hierin een verantwoordelijkheid. Wat er niet in zit, hoeft er immers ook niet uit.

Meer informatie

Bezoek de websites van

WMD Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.