Naar inhoud

Vivienne Frankot

Onze mening

Directeur WMD

Het jaarverslag van WMD Drinkwater laat zien dat er op financieel gebied de komende jaren flinke hobbels te nemen zijn. WMD moet aan haar vermogenspositie werken. De investeringsopgave voor het Drents drinkwaterbedrijf, zo’n 35 miljoen euro per jaar, is fors. WMD verwacht dat drinkwater de komende jaren duurder wordt. Een interview met directeur Vivienne Frankot.

Vivienne Frankot

Meer kapitaal nodig voor investeringen in drinkwatersysteem

Hoe is de financiële situatie van WMD eigenlijk?

Die is goed. Het eigen vermogen is op peil. We voldoen aan de eisen van de banken. We zijn een financieel gezond bedrijf. En we hebben in 2022 een kleine winst gemaakt, 1,1 miljoen euro. Maar we hebben de komende jaren een enorme investeringsopgave en geven dus veel geld uit om voldoende en schoon drinkwater te kunnen blijven leveren. Die investering moet wel betaald worden. Daarvoor moeten we ook winst maken. De banken lenen ons geld. Dat doen ze alleen als ze zeker weten dat we zelf geld inbrengen en dat we de lening terug kunnen betalen.

 

Euro water

 

Kan je stellen dat het goed gaat met WMD?

Het gaat goed met WMD Drinkwater! Maar het is nu wel het moment om te investeren in de toekomstige drinkwatervoorziening. Deze willen en moeten we blijven garanderen en daarom investeren we nadrukkelijk in voldoende bronnen en de benodigde infrastructuur. We investeren ook nadrukkelijk in de zogenaamde watertransitie. Er is jaarrond voldoende zoetwater in Drenthe, maar dan moeten we dat wel weten vast te houden. Bufferen. En dat laatste kunnen we niet alleen. Hiervoor is samenwerking met de waterschappen, provincies en natuur- en landbouworganisaties voor nodig!

 

WMD maakt winst, maar niet genoeg om alle investeringen de komende jaren te kunnen doen. Hoe zit dat?

We spraken eerder over het eigen vermogen. Het eigen vermogen bouw je op door winst toe te voegen. We moeten meer winst maken om het eigen vermogen op een dusdanig niveau te houden dat de banken ons willen financieren. De banken vragen minimaal een solvabiliteit van 25% (eigenvermogen/ totale balansvermogen). Als we hier niet aan voldoen, dan lenen ze ons geen geld en kunnen we niet investeren.

 

Dus als WMD geld wil lenen, dan hebben we nu een probleem?

Nee, want we voldoen aan de eisen die de banken aan ons stellen. De banken kijken niet alleen naar nu, maar kijken naar de financiële ontwikkeling van de komende 5 à 10 jaar. En dan zie je dat WMD het op een paar momenten spannend krijgt als het gaat om de solvabiliteit. Dan wordt het voor ons moeilijker om geld te lenen en te investeren.

 

Wat betekent dit voor de investeringen die gedaan moeten worden?

Dat betekent dat we niet alle noodzakelijke investeringen kunnen doen. Dit jaar zijn we al aan het puzzelen geweest welke investeringen we eerst moeten doen en welke nog wat zouden kunnen schuiven. We hebben natuurlijk wel de verantwoordelijkheid dat we nu en zeker ook in de toekomst iedereen veilig Drents drinkwater kunnen blijven leveren. Het is continu keuzes maken. Er zijn grenzen.

 

Glas vullen bij kraan

 

Nu lezen we in het jaarverslag dat er sinds oktober 2022 zo’n 5% minder drinkwater is gebruikt. Dit vooral vanwege de fors gestegen energieprijzen. WMD is blij met deze reductie. Maar wat betekent dit voor de inkomsten?

We zijn zeker blij met onze klanten die bewuster omgaan met het gebruik van drinkwater. We geven zelf ook tips om water te besparen. Ook al hebben we de komende jaren voldoende water beschikbaar. Op een gegeven moment moet WMD zorgen dat de reserves op peil zijn. We zitten niet stil. Het effect van de hogere energieprijzen is geweest dat we met z’n allen minder lang douchen. Daardoor verkopen we minder drinkwater en hebben we minder inkomsten. Inkomsten die nodig zijn om te kunnen investeren. We weten niet precies of deze besparing ook blijft als de energieprijzen veranderen. Dus dit is een onzekere factor waar we rekening mee moeten houden. We kijken of we op een andere manier voor meer inkomsten kunnen zorgen.

 

Wat moet er gebeuren om er ook voor te zorgen dat er in de toekomst drinkwater van uitstekende kwaliteit geleverd kan worden?

Laten we beginnen bij de bronnen. Als er voldoende bronnen van goede kwaliteit zijn, dan helpt ons dat enorm. Hoe schoner de bronnen, hoe minder WMD hoeft te investeren in aanvullende zuiveringen.

 

 

Is een verhoging van de drinkwaterprijs onvermijdelijk?

Ja, die is onvermijdelijk. We krijgen al regelmatig het verwijt dat drinkwater te goedkoop is, maar wij willen drinkwater blijven leveren tegen acceptabele prijzen. Het is immers een eerste levensbehoefte en moet voor iedereen beschikbaar zijn en blijven.

 

Op welke prijsverhogingen moeten we rekenen?

Ik verwacht dat de drinkwaterprijs elk jaar voor een gemiddeld gezin zo’n 2 euro per maand stijgt. Dus 24 euro per jaar. Deze prijsstijging zet de komende jaren door. Daar houden we rekening mee.

 

 

“Een buffer opbouwen om te investeren is nodig”

 

Kan de landelijke politiek ook helpen om de financiële situatie van bijvoorbeeld WMD te verbeteren? Misschien wel door het aanpassen van regels?

We mogen geen ongebreidelde winst maken. Daar zijn regels voor. Terecht. Ons doel is het leveren van drinkwater. Daar hoeven we niet aan te verdienen. Maar de bovengrens voor deze winst ligt wat ons betreft te laag. We moeten winst maken om te kunnen investeren. Deze winst heeft immers effect op onze solvabiliteit en op onze kracht om te kunnen investeren. Het helpt ons als deze grens, vastgelegd in de WACC, wordt opgewaardeerd. Dat geeft ons lucht. Bovendien pleiten we voor middeling van resultaten in verschillende jaren. Niet dat je meteen wordt gestraft als je een jaar boven de WACC-grens uitkomt. Nogmaals, enorme winsten hoeven we niet te maken. Maar een buffer opbouwen om te investeren is nodig.