Naar inhoud

Vivienne Frankot

Onze mening

Directeur WMD

‘In Drenthe werkt WMD Drinkwater constructief samen met provincie Drenthe aan de beschikbaarheid van voldoende bronnen en aanvullende strategische voorraden. Voor 2027 moet 2,5 miljard liter extra productiecapaciteit en vergunningen worden gerealiseerd om de reserves op peil te houden. WMD wil aan nieuwe woningen en nieuwe bedrijven graag drinkwater kunnen leveren.’

Vivienne Frankot

Signaalrapportage ILT onderstreept de noodzaak voor voldoende en schone drinkwaterbronnen vóór 2030

Drinkwaterreserves in Nederland worden steeds schaarser. Hoewel het vanzelfsprekend lijkt dat er altijd water uit de kraan komt, dreigt die vanzelfsprekendheid te verdwijnen. De beschikbaarheid, bruikbaarheid en kwaliteit van drinkwaterbronnen – van zowel grond- als oppervlaktewater – staan steeds meer onder druk.

Na eerdere rapportages van RIVM bevestigt nu ook de ILT met deze signaalrapportage de eerder gedane noodoproep van de drinkwatersector. De drinkwatersector signaleert namelijk dat op korte en lange termijn problemen kunnen ontstaan rondom het leveren van drinkwater. Als er geen actie wordt ondernomen, wordt verwacht dat er in 2030 tekorten zullen zijn bij alle tien drinkwaterbedrijven in Nederland. Een eventueel gevolg hiervan is dat nieuwbouwwoningen niet op het drinkwaternet kunnen worden aangesloten.

Zorgplicht drinkwatervoorziening
WMD-directeur Vivienne Frankot: ‘In Drenthe werkt WMD Drinkwater constructief samen met provincie Drenthe aan de beschikbaarheid van voldoende bronnen en aanvullende strategische voorraden. Wij hebben diverse maatregelen in voorbereiding tot 2030 die redelijk tot goed haalbaar zijn. Voor 2027 moet 2,5 miljard liter extra productiecapaciteit en vergunningen worden gerealiseerd om de reserves op peil te houden. WMD wil aan nieuwe woningen en nieuwe bedrijven graag drinkwater kunnen leveren’.

Actieprogramma beschikbaarheid drinkwaterbronnen
Landelijk zijn IPO en Vewin samen met het Ministerie van IenW gestart met een actieprogramma beschikbaarheid drinkwaterbronnen 2023-2030. Dit actieprogramma brengt knelpunten concreet en transparant in beeld, inclusief oplossingen en te nemen acties. Ook WMD en provincie Drenthe werken gezamenlijk aan een regionaal actieplan. De acties uit dit plan moeten plaats krijgen in de gebiedsgerichte ruimtelijke plannen, zoals het Drents Programma Landelijk Gebied (DPLG) en de woningbouwopgave.

Kwaliteit drinkwaterbronnen
De ILT geeft terecht aan dat de beschikbaarheid van bronnen voor de productie van drinkwater ook wordt beperkt door verontreiniging. De kwaliteit van drinkwaterbronnen is afgelopen jaren verslechterd door vervuiling vanuit landbouw, industrie en huishoudens. Daarbij gaat het zowel om langjarige en hardnekkige problemen door bestrijdingsmiddelen en nitraat, maar bijvoorbeeld ook om lozingen van nieuwe, opkomende stoffen. Voor de drinkwatersector is het daarom cruciaal dat alles op alles wordt gezet om de doelen van de Kaderrichtlijn Water in 2027 te halen.

Vivienne Frankot: ‘WMD maakt zich al langere tijd zorgen over de grondwaterkwaliteit. Ook daaraan werken de waterbedrijven nauw samen met de provincie, waterschappen, gemeenten én met landbouwers. Het verbeteren van de grondwaterkwaliteit, door nog beter grondwaterbeschermingsbeleid of door maatregelen in het Drentse Programma Landelijke Gebied, verdienen volgens ons een hoge prioriteit. Er zijn de afgelopen jaren verbeteringen bereikt, maar er is nog steeds een opgave om blijvend aan wet- en regelgeving te voldoen. Daarin doet WMD een beroep op de provincie en het Rijk. Er mag nog wel een tandje bij.’