0592 854 550

Werk in het waterwingebied

WMD geeft uitleg over werkzaamheden die we later dit jaar in waterwingebied Gasselte uitvoeren. Om iedereen vooraf goed te infomeren en om iedereen de gelegenheid te geven om vragen te stellen organiseren we een informatiebijeenkomst. De omwonenden zijn persoonlijk uitgenodigd. Voor overige belangstellenden hebben we een advertentie in huis-aan-huisblad De Schakel geplaatst.

Beheerplan

Voor ieder waterwingebied is een beheerplan opgesteld. In het beheerplan voor waterwingebied Gasselte is aangegeven dat we een inheems- en loofbos willen behouden en ontwikkelen. Daarnaast willen we de huidige natuurwaarden behouden en versterken.

In het zuidelijke deel verliest de Grove den het van de Douglas. Als hier niet actief wordt gestuurd op het behouden van de Grove den, dan zal deze op den duur verdwijnen. Daarom gaan we in de vakken met Grove den alle uitheemse soorten (met name Douglas) verwijderen. De inheemse soorten Grove den en Zomereik profiteren hiervan.