0592 854 550

Vergadering aandeelhouders

Algemene vergadering van aandeelhouders

Maandag 11 juni 2018
Aanvang 13.30 uur
Hoofdkantoor WMD Assen

Agenda

  1. Opening
  2. Notulen openbaar gedeelte AvA d.d. 13 november 2017
  3. Jaarverslag en jaarrekeningen 2017 N.V. Waterbedrijf Drenthe en WMD Drinkwater B.V.
  4. Benoeming accountant controle jaarrekening 2018
  5. Bezoldiging Raad van Commissarissen
  6. Ingekomen stukken en mededelingen
  7. Rondvraag
  8. Sluiting